انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر علی رضا احمد زاده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

ahmadzadeh@iaushab.ac.ir

a.r.ahmadzadeh@gmail.com

alireza.ahmadzadeh@yahoo.com

 

 

 

مقالات ژورنال

سوابق پژوهشی

 چاپ مقاله در مجلات :

مجلات خارجی

  

1.     Chekani-Azar, S., Maheri-Sis, N., Aghdam Shahriar, H. and Ahmadzadeh, A. R. 2007. Effects of Different Substitution Levels of Fish Oil and Poultry Fat on Performance and Parts of Carcass on Male Broiler Chicks. Journal of animal and veterinary advances. 6(12): 1405-1408.

  2.     Aghdam Shahriar, H., A. Rezaei , A. Lak and A. R. Ahmadzadeh. 2007. Effect of Dietary Fat Sources on Blood and Tissue Biochemical Factors of Broiler. Journal of animal and veterinary advances. 6(11): 1304-1307.

3.     Ahmadzadeh. A. R., Eslam Majedi, E., Darbani, B. and Rzban Hagegat. R. 2008. Grain yield and morphological characters of spring safflower genotypes. Research journal of biological Science. 3(2):181-185.

4.      Daneshian, A. M., A. R. Ahmadzadeh, H. A. Shahriar and A. R. Khanizadeh. 2008. Effect of Sowing Dates on Grain and Biological Yield, Oil and Meal Protein Percentage in Three Cultivars of Rape (Brassica napus L.) Research Journal of Biological Science 3(7): 729-732.

5.     Fouladi, P., R. Salamat Doust Nobar and A. R. Ahmadzadeh. 2008. Effect of choline chloride supplement and canola oil on the broiler chick’s liver cholesterol and triglyceride contents. Research Journal of poultry Sciences 2 (3): 67-71.

6.      Fouladi, P., R. Salamat Doust Nobar and A. R. Ahmadzadeh. 2008. Effect of choline chloride supplement and canola oil on the performance and feed efficiency in the  broiler chickens. Research Journal of poultry Sciences 2 (3): 58-62.

7.     Fouladi, P., R. Salamat Doust Nobar and A. R. Ahmadzadeh. 2008. Effect of canola oil on liver’s and blood’s cholesterol and triglyceride contents in  broiler chicks. Research Journal of poultry Sciences 2 (3): 63-66.

 

8.         H. Aghdam Shahriar, A. Rezaei, A. Iak and A. R. Ahmadzadeh. 2008. Effect of dietary fat sources on blood and tissue biochemical factors of broiler. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2 (11): 1304-1307.

 

9.     Aghadam Shahriar, H., K. Nazer Adl, Y. Ebrahim-Nezhad, R. Salamat Doust, A. R. Ahmadzadeh. 2008. Effects of dietary fat type and different levels of vitamin E on broiler breeder performance and vitamin E levels of egg. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(3): 147-154.

10.   Movassagh Ghazani, M., H. Karami, A. R. Ahmadzadeh, J. Dolgharisharaf. 2008. Relation between the incidence of ascites syndrome and the ventilation factor in broiler chickens , Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(5): 334-336.

11.   Movassagh Ghazani, M. H., M. R. Valilou, A. R. Ahmadzadeh, A. R Karami, K. Zirak. 2008. The Prevalence of sheep liver Trematodes in the northwest region of Iran, Turk. J . Vet. Anim. Sci. 32(4): 305-307.

12.   Chekani-Azar, S., Aghdam Shahriar, H. Maheri-Sis, N.,  Ahmadzadeh, A. R. and Vahdatpoor, T. 2008. Omega-3 Fatty Acids Enrichment and Organoleptic Characteristics of Broiler Meat. Asian Journal of animal and veterinary advances. 3(2): 62-69.

13.  Farahvash T., Sh. GolzarAdabi, A.R. Ahmadzade and J. Davoudi. 2008. Some factors affecting sex ratio of dairy herds in East Azarbijen, Iran. Asian journal of Animal and Veterinary Advances. 3 (5): 357- 362.

14.  Hosseinzadeh, M. H., Y. Ebrahim-Nezhad, H. Jonmohammadi, A. R. Ahmadzadeh, M. Sarikhan. 2010. Poultry by-product meal: Influence on performance and egg quality traits of layers. International Journal of Agriculture and biology, 12(4): 547-550.

15.  Ebrahimnezhad, Y., M. H. Tajaddini, A. R. Ahmadzadeh, H. Aghdam Shahryar, J. Ghiasi Galekandi, (2011), The effect of additional choline supplement and its effect on Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) performance and visceral organs weight in corn and Iranian soybean meal based diet. Annals of Biological Research, 2 (5): 573-577.

16.   Ahmadzadeh, A. R., B. Alizadeh, H. Aghdam Shahryar, and M. Narimani- Rad. 2012. Path analysis of the relationships between grain yield and some morphological characters in spring safflower (Carthamus tinctorius) under normal irrigation and drought stress condition. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(7), pp. 1268-1271.

17.  Shaddel telli, A., Ö. F. Alaslan, Ç. Altinsaah, N. Maheri sis, K. Hatefi nazhad, A. R. Ahmadzadeh. 2012. The Effects of Early Feed Restriction on Broiler Performance. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3): 373-377.

18.   Fouladi, P., R. Salamat Doust Nobar, N. Maheri Sis, A. R. Ahmadzade, H. Aghdam shahriar, A. Gorbani, A. Agajanzade. 2012. Effect of choline chloride supplement and canola oil on the performance and feed efficiency in the Japanese Quail. Annals of Biological Research, 3 (2):829-836.

19.   Vahdatpour, T., H. Nikpiran,  A. Moshaveri, A. R. Ahmadzadeh, S. R. Riyazi and S. Vahdatpour. 2011 . Effects of active, inactive and compounded Saccharomyces cerevisiae on growth-related hormones and performance of Japanese quails (Coturnix Japonica). African Journal of Biotechnology Vol. 10(67), pp. 15205-15211.

20.  Lotfi, A. R., H. Aghdam Shahryar, J. Ghiasi Ghaleh-Kandi, H. Kaiya and A. R. Ahmadzadeh.2011. In ovo Administration of Ghrelin and Subsequent Prolactin Level in Newly Hatched Chicks. The Journal of Poultry Science. Vol. 48, No. 2 pp.130-132.

 

 

مجلات ایرانی :

1.     دانشیان مقدم، ا. م. و ع. ر. احمد زاده. 1377. اثرتاریخهای مختلف کاشت بر روی سه رقم ذرت در منطقه شبستر. پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی.

2.     ابراهيم نژاد، ي.، م. شيوازاد، ک. ناظر عدل، ع. ر. احمدزاده و ب. حافظی. 1386. تاثير اسيد سيتريک و آنزيم فيتاز ميکروبي بر عملکرد مرغان تخمگذار تجارتی، مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ویزه نامه شماره 3، سال سیزدهم،  صفحات 655-645.

3.     موثق غازانی، م. ح.، گ. کریم، ع. ر. احمدزاده. 1386. مطالعه تشکیل بیو فیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سرو تیپ o111 بر روی سطوح استیل زنگ نزن و لاستیک تماسی با شیر. مجله علوم دامپزشکی ایران. سال چهارم. شماره 3. صفحات 226-221.  

4.     اسدی، ج.، ی. ابراهیم نژاد، ک. ناظر عدل، ع. ر. احمدزاده. 1388. اثر اندازه ذرات ذرت بر عملکرد و وزن برخی اندام های داخلی بلدرچین های ژاپنی، فصلنامه تخصصی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره دوم، جلد دوم، صفحات 64-57.

5.     گلی، س.، ح. اقدم شهریار، ی. ابراهیم نژاد، ع. ر. احمدزاده، م. قادری جویباری، س. ح. رضوی و و. اسماعیل پور. 1389. ارزیابی اثرات مکمل های آنزیمی بر عملکرد و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی، فصلنامه تخصصی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره سوم، جلد سوم،  صفحات 98-87.

6.     احمدزاده، ع. ر.، ا. مجيدي، ب. عليزاده و ا. ح. امیدی. 1389. بررسي عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ  بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغییره.مجله دانش نوین کشاورزی. سال ششم، شماره 18، صفحات 5-1.

احمدزاده، ع. ر.، ا. مجیدی، س. ا. محمدی و ب. علیزاده. 1387. تجزیه ضرایب همبستگی عملکرد دانه با برخی از صفات مورفولوژیک در گلرنگ های بهاره. مجله علوم کشاورزی. سال چهاردهم، ویژه نامه شماره (2)، صفحات 421- 435.

 

 

   دانلود : Genetic diversity and Classification of Spring Safflower           حجم فایل 448 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.